Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MATCHMIND

Wij respecteren de vertrouwelijkheid van de informatie die u ons verstrekt

Artikel 1: Toepassing van deze voorwaarden

Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2: Offertes

Tenzij anders overeengekomen is een geaccepteerde offerte altijd van toepassing op het geheel van de opdracht zoals in de offerte omschreven. Afwijkingen hierop moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Indien in de acceptatie een voorbehoud of wijziging ten opzichte van de oorspronkelijke offerte wordt aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien MatchMind de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd  akkoord te gaan met deze afwijking.

Bij het uitblijven van de opdracht na de gevraagde offerte kunnen de kosten daarvan slechts in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen. Voor aanvullende werkzaamheden, anders dan overeengekomen en waarvoor geen prijs is opgenomen in de offerte, berekent MatchMind het standaard uurtarief op basis van nacalculatie. Het standaard uurtarief bedraagt € 175,00.

Artikel 3: Prijzen en prijswijzigingen

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de Overheid opgelegde heffingen.

MatchMind kan de overeengekomen prijs verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van lonen, stijging van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, stijging van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen of stijging van kosten door overmachtsituaties.

Artikel 4: Termijn van uitvoering van de overeenkomst

Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Betalingscondities

Betaling dient te geschieden binnen de termijnen die genoemd staan in de offerte. Vanaf de vervaldaturn is de opdrachtgever over het factuurbedrag 1,5 % rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd.

De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, de opdrachtgever overlijdt of, indien deze een vennootschap onder firma, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt. Indien de opdrachtgever met enige betaling achter is ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst dan worden alle door hem aan ons te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kunnen wij onmiddellijke betaling daarvan vorderen.

In dat geval is de uitvoering van elke door die opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten tot de van toepassing zijnde termijn betaald is. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is MatchMind gerechtigd alle opdrachten van die opdrachtgever te annuleren, onverminderd alle rechten op schadevergoeding als bepaald bij annuleringen in artikel 7.

Een eventueel verleend uitstel van betaling kan worden ingetrokken indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de gemaakte afspraken binnen dit uitstel.

Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Voor opdrachten, welke een langere bewerkingstijd vereisen en/of waarvoor een lange termijn van uitvoering is overeengekomen, kan betaling in gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en de perioden vooraf schriftelijk overeengekomen zullen worden.

Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en het niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 250,00 bedragen.

Artikel 6: Retentierecht

MatchMind is gerechtigd de goederen van de opdrachtgever onder ons te houden tot voldoening van alle kosten, die wij hebben besteed ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie hebben wij ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 7: Annuleringen

Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de overeengekomen prijs geheel te voldoen indien de annulering plaatsvindt binnen één maand voor de aanvang van de opdracht en het een opdracht betreft voor een periode van één week of korter dan één week. Indien de annulering eerder plaatsvindt, dan wordt de helft van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij individuele deelname aan zogenaamde open opleidingen wordt, bij annulering binnen één maand, geen restitutie op de overeengekomen prijs gegeven. Indien de deelname binnen één jaar na de annulering aan een volgende training of cursus wordt gewenst, zal slechts de helft van de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Overmacht

De in deze voorwaarden bedoelde termijn van uitvoering van de werkzaamheden wordt verlengd met de periode, gedurende welke wij door een niettoerekenbare tekortkoming verder aangeduid met overmacht verhinderd zijn aan onze verplichtingen te voldoen.

Van overmacht aan de zijde van MatchMind is sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan.

Indien door overmacht de uitvoering van de werkzaamheden meer dan drie maanden wordt vertraagd, is zowel MatchMind als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft MatchMind slechts recht op vergoeding van de door haar te maken kosten.

Indien overmacht optreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende werkzaamheden meer dan 3 maanden worden vertraagd, de bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen, alsmede de verplichting om voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden het daarmee verband houdende gedeelte van de koopsom te voldoen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. MatchMind is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. Indien MatchMind terzake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal de opdrachtgever MatchMind terzake volledig vrijwaren en alles vergoeden wat MatchMind aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 10: Auteursrechten

De opdrachtgever garandeert, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van industriële eigendom, danwel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart MatchMind zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is MatchMind bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat zij door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal MatchMind de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft MatchMind steeds rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, productie en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. De door MatchMind te leveren of geleverde zaken hoegenaamd ook, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrechten of andere wettelijke bescherming voor MatchMind bestaat, niet zonder onze schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

De opdrachtgever verkrijgt na levering door MatchMind het nietexclusieve recht tot gebruik van de door MatchMind in het kader van de overeenkomst vervaardigde werk en in de zin van de Auteurswet 1912 of van werk in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoeld recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaak en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaak in het kader van enig productieproces.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomsten tussen MatchMind en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank van het arrondissement waarin MatchMind is gevestigd. MatchMind blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

Zoetermeer 2019